Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

Download de algemene voorwaarden eenvoudig hier.


Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Branchegarantie

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

 

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Tuin Hout Discount Hoogervorst

Handelend onder de naam/namen:

Tuinhoutdiscount

Vestigingsadres: 

Harsweg 13 2461ez Ter aar 

Telefoonnummer: +31172609298 

Bereikbaarheid: 

Van Maandag t/m Vrijdag vanaf 08:00 tot 17:00

Van Zaterdag t/m Zaterdag vanaf 08:00 tot 16:00

 


E-mailadres: service@tuinhoutdiscount.nl 

 

KvK-nummer: 86218603  

Btw-nummer: NL863898907B01     

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:   

   a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

 

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

   a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

   b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

   c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.


Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

   a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

   b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

   a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

   b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

   c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.


Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Thuiswinkel.org gestuurd.

5. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.


Artikel 18 - Branchegarantie

1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

 

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

 

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.


Thuiswinkel.org

 

www.thuiswinkel.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]

    [ geografisch adres ondernemer]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

    herroept/herroepen*

 

c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  

d. [Naam consumenten(en)]

e. [Adres consument(en)]

f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

g. [Datum]

 


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Het is ook mogelijk om deze algemene voorwaarden te downloaden als PDF. Dit kan door hier te klikken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1          Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tuin Hout Discount Hoogervorst v.o.f. (KvK 28102473), hierna ‘THD’, en een Consument zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

1.2          De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met THD, voor de uitvoering waarvan door THD derden worden betrokken.

1.3          Deze algemene voorwaarden worden alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal THD voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.4          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.5          Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

1.6          Ook indien THD niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

1.7          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. THD en Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8          Onderhavige voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van THD.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen en definities

In de algemene voorwaarden van en de overeenkomsten met THD wordt  verstaan onder:

a.              Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij Consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door THD worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en THD.

b.              Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

c.              Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

d.              Dag: kalenderdag.

e.              Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat Consument of THD in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

f.               Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

g.              Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen THD en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

h.              Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

i.                Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en THD gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

j.                THD: de vennootschap onder firma Tuin Hout Discount Hoogervorst v.o.f., t.h.o.d.n. THD Hoogervorst, THD en Tuin Hout Discount, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28102473, die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt, gevestigd te (2461 EZ) Ter Aar, aan het adres Harsweg 13B en bereikbaar via 0172-609298 en info@tuinhoutdiscount.nl.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1          De offertes van THD zijn 30 (dertig) dagen geldig, tenzij schriftelijk – waaronder begrepen op de offerte - een afwijkende termijn voor aanvaarding is vermeld. Aanbiedingen gedaan onder het gelijktijdige voorbehoud van goedkeuring door de directie zijn in alle gevallen vrijblijvend, totdat THD het bestaan van die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd.

3.2          De in aanbiedingen en offertes van THD genoemde bedragen zijn inclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3          De in aanbiedingen en offertes van THD genoemde bedragen zijn gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid is vermeld.

3.4          Consument is bij de minste twijfel over de juistheid van de aanbieding of offerte, verplicht deze ter verificatie aan THD voor te leggen. THD kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in aanbiedingen en offertes.

3.5          De overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding of offerte van THD is aanvaard door Consument en deze aanvaarding THD heeft bereikt. THD verlangt in alle gevallen dat de gesloten overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

3.6          Indien Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal THD aan Consument onverwijld en langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door THD, kan Consument de overeenkomst ontbinden.

3.7          Voor het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft THD passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Consument elektronisch kan betalen, zal THD daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.8          Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door THD meer wordt gepresteerd dan schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Meerwerk wordt te allen tijde schriftelijk overeengekomen.

3.9          THD is te allen tijde gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten derden te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

3.10      Indien aanbiedingen en offertes (mede) zijn gebaseerd op de kostprijs van goederen en diensten van derden en deze kostprijs na totstandkoming van de overeenkomst wordt verhoogd, behoudt  THD zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij Consument indien zich deze vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst voordoen en:

a.              deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b.              Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 4 Prijs, facturering en betaling

4.1          Na acceptatie van de offerte en de totstandkoming van de overeenkomst tussen THD en Consument, worden een orderbevestiging en een factuur opgemaakt door THD en verzonden aan Consument. De factuur bevat onder meer de betalingsgegevens en -condities.

4.2          Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na orderdatum, op een door THD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door THD aangegeven.

4.3          THD heeft in alle gevallen het recht om voor levering van diensten en producten betaling vooraf te bedingen.       

4.4          Bij de verkoop van producten aan consumenten mag Consument evenwel nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

4.5          Indien THD en Consument overeen zijn gekomen dat de factuur bij levering wordt voldaan, dient Consument op het moment van levering aanwezig te zijn, teneinde de betaling te voldoen aan THD. De levering wordt eerst na betaling overgedragen aan Consument.

4.6          Indien Consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Consument van rechtswege in verzuim. Consument is dan - nadat hij door THD is gewezen op de te late betaling en THD Consument een termijn van 14 (veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn - over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

4.7          Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende               € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. THD kan ten voordele van Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

4.8          THD heeft het recht de door Consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.9          Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Consument die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.10      Indien een product is besteld kunnen per order extra kosten in rekening worden gebracht ter zake van de verzending en/of administratie.

4.11      Consument is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan THD verschuldigde.

 

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1          THD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2          De levering van zaken, dan wel de verrichting van werkzaamheden zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, tenzij anders is overeen gekomen.

5.3          Voor de levering van zaken heeft te gelden dat deze, zodra de bestelling van Consument compleet is, in overleg met Consument zal worden ingepland. THD fungeert in geen enkel geval als opslag of depot voor de bestelling van Consument wanneer deze compleet is. Consument dient ervoor zorg te dragen dat hij de levering kan ontvangen, ofwel op zijn eigen locatie, ofwel op een elders schriftelijk door hem aan te wijzen locatie.

5.4          Alle data en termijnen zijn streefdata en -termijnen, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum of termijn overeen is gekomen.

5.5          Het uitgangspunt is dat de volgens de offerte bestelde zaken in één keer worden afgeleverd bij Consument. THD is evenwel gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren wanneer het leveren conform de eerste volzin van dit artikellid niet mogelijk is binnen een redelijke termijn.

5.6          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of op aangeven van Consument, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor de inhoud van de overeenkomst. Consument aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7          THD behoudt zich het recht voor om een gewijzigde of aangevulde overeenkomst pas uit te voeren nadat de Consument zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de nieuwe voorwaarden.

5.8          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij THD tot het moment van bezorging aan Consument of een vooraf aangewezen en aan THD bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Wijzigen of annuleren van de bestelling

6.1          Het wijzigen of annuleren van reeds geplaatste bestellingen is kosteloos mogelijk tot 72 (tweeënzeventig) uur voorafgaand aan de ingeplande leverdag, waarbij het tijdstip 08.00 uur op de dag van levering leidend is voor de bepaling van het uiterst mogelijke moment van wijziging of annulering.

6.2          Indien binnen de onder artikel 6.1 genoemde termijn een bestelling wordt gewijzigd of geannuleerd, dient Consument hiervoor wijzigings- of annuleringskosten te voldoen aan THD ter hoogte van € 90,75 (incl. BTW), tenzij THD en Consument hierover iets anders overeen komen.

6.3          Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6.2 is Consument de kosten van de ingeplande levering verschuldigd indien als gevolg van een te late wijziging of annulering van de bestelling de ingeplande levering geen doorgang kan vinden, althans geen doorgang kan vinden op de wijze zoals de levering reeds was ingepland. Ook de kosten van een nieuw in te plannen levering zijn voor rekening van Consument.

6.4          Bestellingen betreffende op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1          Alle door THD in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van THD totdat de Consument alle verplichtingen uit de met THD gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2          Door THD geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Consument is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3          Consument dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van THD veilig te stellen.

7.4          Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Consument verplicht om THD daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5          Voor het geval THD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Consument bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan THD en door THD aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van THD zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Herroeping

8.1          Een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product kan door Consument gedurende een bedenktijd van 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen worden ontbonden. Het staat THD vrij om Consument te vragen naar de reden(en) van herroeping, maar THD mag Consument niet tot opgave van zijn/haar reden(en) verplichten.

8.2          De in artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a.              als Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. THD mag, mits hij/zij Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b.              als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c.              bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem/haar aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verplichtingen van Consument tijdens de bedenktijd

8.3          Consument zal gedurende de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.4          Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan als bedoeld in artikel 8.3.

 

Uitoefening van het herroepingsrecht door Consument en de kosten daarvan

8.5          Indien Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan THD.

8.6          Consument dient het product per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8.5 bedoelde melding, terug te zenden of te overhandigen aan (een gemachtigde van) THD. Dit geldt niet als THD heeft aangeboden het product zelf af te halen. Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.7          Het product dient door Consument te worden teruggezonden met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door THD verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.8          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige inroeping en uitoefening van het herroepingsrecht ligt te allen tijde bij Consument.

8.9          Consument draagt de rechtstreekse kosten van het verzenden en terugzenden van het product, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.10      Als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Verplichtingen van THD bij herroeping

8.11      Als THD de melding van herroeping door Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

8.12      THD vergoedt alle betalingen van Consument, inclusief eventuele leveringskosten door THD in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 30 (dertig) dagen volgend op de dag waarop Consument haar de herroeping meldt. Tenzij THD aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

8.13      THD gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument heeft gebruikt, tenzij Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument.

8.14      Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft THD de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

8.15      THD kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,

maar alleen als zij dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

A.             Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop THD geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

B.              Volgens specificaties van Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

C.              Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.

 

Artikel 9 Onderzoek, klachten, retour en reclamering

9.1          Consument is gehouden het geleverde product te onderzoeken op gebreken, onmiddellijk na ontvangst. Consument onderzoekt daarbij of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen 48 (achtenveertig) uur na levering schriftelijk via het e-mailadres service@tuinhoutdiscount.nl aan THD te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor een onjuiste of onvolledige levering.

9.2          THD onderzoekt een tijdig ingediende klacht. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal THD de zaak vervangen, herstellen of vergoeden. In geval van vervanging van een zaak wordt THD eigenaar van de vervangen zaak.

9.3          Indien de Consument tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Consument blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten, althans hetgeen waartoe hij THD opdracht gegeven heeft.

9.4          Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Hetzelfde geldt in het geval dat de klacht haar oorzaak vindt in nalatigheid van Consument.

9.5          In geval van een ongegronde klacht komen de kosten van onderzoek en verzending voor rekening van Consument.

9.6          Indien tussen THD en Consument is komen vast te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal THD de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Consument, ter keuze van THD, vervangen of zorgdragen voor herstel.

9.7          In het geval de te retourneren producten worden opgehaald door THD, althans door een door haar in te schakelen derde, dient Consument ervoor zorg te dragen dat de producten klaar liggen op een door THD aangewezen plek. Indien Consument dit nalaat, zijn de kosten die dit met zich meebrengt, inclusief de kosten van een tweede retourrit, voor rekening van Consument.

9.8          Op maat gemaakte of op verzoek van Consument aangepaste producten kunnen niet worden geretourneerd.

9.9          Consument is verplicht de retourzending deugdelijk op te slaan en zich ten aanzien van de te retourneren zaken als goed huisvader te gedragen, zodat hieraan geen schade ontstaat.

 

Artikel 10 Niet-nakoming, opschorting en ontbinding

10.1      In geval van niet (tijdige) betaling heeft THD het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat Consument zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. 

10.2      Zonder nadere ingebrekestelling heeft THD het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of tot opschorting van haar verplichtingen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen, wanneer:

a. Consument in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;

b. Consument komt te overlijden;

c. Consument in strijd handelt met de overeenkomst;

d. ten laste van Consument beslag wordt gelegd.

10.3      Indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten op nakoming in stand. Ook kan THD niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadevergoeding.

10.4      Consument is verplicht THD te melden wanneer niet-nakoming van de overeenkomst dreigt.

10.5      Bij de beëindiging van een overeenkomst tussen THD en Consument zullen rechten, plichten en activiteiten ophouden te bestaan.

 

Artikel 11 Garanties

11.1      THD garandeert dat geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die  daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Ten aanzien van de levering van houtproducten wordt ter aanvulling op dit artikel nadrukkelijk verwezen naar de artikelen 19 en 20 van deze algemene voorwaarden.

11.2      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag, onjuist onderhoud of zelfherstel. De garantie vervalt ook indien de gegarandeerde zaken zijn aangepast of gewijzigd.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1      Indien THD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2      THD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat THD is uitgegaan van door of namens Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.

12.3      THD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van THD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan THD toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4      Indien THD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van THD beperkt tot directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming tot een maximum van de overeengekomen prijs voor het geleverde product of dienst, waarbij periodieke premies bij elkaar worden opgeteld voor de duur van maximaal één jaar.

12.5      De aansprakelijkheid van THD is in alle gevallen per geval afzonderlijk steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in ieder voorkomend geval. De aansprakelijkheid van THD veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald.

12.6      THD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.7      Consument vrijwaart THD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan THD toerekenbaar is.

12.8      THD is niet aansprakelijk voor de kosten van door Consument ingeschakelde derden wanneer de geleverde producten om welke reden dan ook door Consument aan THD worden geretourneerd.

12.9      De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van THD of de bij THD werkzame personen.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1      THD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop THD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor THD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van THD verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan THD zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van  THD kan worden verwacht. Een beroep op overmacht kan door THD worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin THD zich op grond van de overeenkomst heeft verbonden.

13.3      Indien zich een situatie van overmacht voordoet is THD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Consument. THD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden staken en haar verplichtingen uit de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten.

13.4      Voor zover THD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is THD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14 Privacy

14.1      Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor THD van groot belang. THD zal er alles aan doen om de privacy van Consument zoveel als mogelijk te waarborgen. Hierbij houdt THD zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2      THD zorgt ervoor dat de informatie/gegevens die aan haar worden verschaft vertrouwelijk zullen worden behandeld.

 

Artikel 15 Contact

Het contact tussen Consument en THD verloopt via een of meer door THD aangewezen contactpersoon of -personen.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht, de taal en geschillen

16.1      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij THD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2      De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van THD in Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft THD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

16.3      Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

16.4      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 17

17.1      THD draagt ofwel zelf zorg voor de levering aan Consument, ofwel er wordt gebruik gemaakt van een derde vervoerder. Waar in dit artikel wordt gesproken over THD, dient evenwel te worden gelezen ‘of een door haar ingeschakelde derde’.

17.2      THD voert levering uit op basis van de door de Consument verstrekte informatie en gegevens. De Consument draagt zorg voor correcte en tijdige aanlevering van de informatie en gegevens waarvan THD aangeeft of waarvan Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Consument informeert THD in ieder geval of de loslocatie bereikbaar is voor een vrachtwagen met trailer. Consument stelt THD tijdig op de hoogte van eventuele omleidingen of wegafsluitingen rondom de leverlocatie.

17.3      De levering wordt gelost naast de vrachtwagen. THD is niet verplicht de levering op het terrein van Consument te lossen.

17.4      THD zal altijd trachten de levering zo dicht mogelijk bij de door Consument gewenste locatie te lossen. Het is echter aan THD om te bepalen waar de levering het best kan worden gelost, waarbij onder andere de (on)mogelijkheden om een bepaalde plek te bereiken en de veiligheid een rol kunnen spelen.

17.5      Wanneer het ter plaatse niet mogelijk blijkt de levering op een veilige locatie en/of locatie in de buurt van de door Consument gewenste plek te lossen, kan THD beslissen de levering retour te nemen. De bezorgkosten van die geplande levering, als ook die van de nieuw te plannen levering, zijn voor rekening van Consument.

17.6      THD is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die middellijk of onmiddellijk het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming direct of indirect het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de in dit artikel bedoelde informatie en gegevens. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en de gegevens niet tijdig aan THD zijn verstrekt, heeft THD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

17.7      THD streeft ernaar de bestelling van Consument in één keer te bezorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt binnen een redelijke termijn, zal THD met Consument in overleg treden over het leveren van de bestelling in delen.

17.8      Indien de levering in delen wordt verzorgd op initiatief van THD, komen de daarmee gemoeide extra kosten voor rekening van THD. Indien dit echter gebeurt op initiatief van Consument, zijn de daarmee gemoeide extra kosten voor diens rekening.

17.9      Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Consument over op het moment waarop zaken in de macht van Consument worden gebracht.

17.10  Consument dient op de dag van de levering bereikbaar te zijn voor THD. Indien Consument niet bereikbaar is, en als gevolg daarvan ontstaan kosten, bijvoorbeeld wanneer daardoor de levering niet kan worden voltooid, zijn deze kosten voor rekening van Consument.

17.11  Indien THD en Consument overeen zijn gekomen dat de factuur bij levering wordt voldaan, dient Consument op het moment van levering aanwezig te zijn, teneinde de betaling te voldoen aan THD. De levering wordt eerst na betaling overgedragen aan Consument. Indien Consument niet aanwezig kan zijn bij de levering, dient de factuur uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voorafgaand aan de dag van de levering op de rekening van THD te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan de levering zal worden geannuleerd en de kosten daarvan, als ook de kosten voor de nieuwe levering, voor rekening zijn van Consument.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE MONTAGE VAN BESTELDE PRODUCTEN

Artikel 18

18.1      TDH biedt Consument de mogelijkheid de door hem bestelde te laten monteren. THD schakelt hiervoor de hulp van derden in. Consument dient bij het plaatsen van de bestelling aan te geven dat hij gebruik wil maken van deze montageservice.

18.2      Indien Consument gebruik wenst te maken van de montageservice, zal binnen 30 (dertig) dagen na het plaatsen van de bestelling contact door THD worden opgenomen teneinde een afspraak te maken om de uit te voeren werkzaamheden door te nemen.

18.3      Aansluitend op deze afspraak ontvangt Consument binnen 7 (zeven) dagen een offerte ter zake van die werkzaamheden. Deze offerte is 30 (dertig) dagen geldig en dient binnen die termijn schriftelijk te worden geaccepteerd via het e-mailadres offerte@tuinhoutdiscount.nl.   

18.4      Na het accepteren van de offerte worden de afgesproken producten besteld en geleverd bij Consument. Wanneer duidelijk is wanneer de producten geleverd worden, zal een datum cq zullen de data voor de montage worden ingepland. Levering en montage geschieden onafhankelijk van elkaar en derhalve - behoudens in zeldzame uitzonderingsgevallen - niet op dezelfde dag.

18.5      Voor de geleverde materialen geldt hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wanneer de materialen niet deugdelijk zijn gecontroleerd en dit blijkt onvolledig of defect te zijn wanneer de montage start, kan dit voor aanzienlijke vertragingen zorgen.

18.6      De omvang van de dienstverlening van de montagedienst wordt bepaald door de desbetreffende montageopdracht, waarbij in ieder geval de montage van het hoofdproduct (tuinhuis, blokhut, schutting, tuindeuren of terrasoverkapping) moet worden besteld. Bovendien kan Consument de montage van accessoires bestellen.

18.7      De montage wordt uitgevoerd volgens de gebruikelijke montagevolgorde. Eventuele speciale wensen moeten altijd vooraf met het montageteam worden besproken en kunnen indien nodig apart worden besteld.

18.8      THD wijst Consument erop dat hij door het bestellen van de montagedienst instemt met de volgende punten:
a. Indien Consument geen opdracht gegeven heeft voor het plaatsen van een funderingsconstructie, moet de fundering door hem worden gebouwd. De door Consument geleverde fundering moet voor de montage, oppervlakte, horizontale ligging, gehard, droog en schoon geschikt zijn.

b. Voor de montage moet er ten minste 60 cm ruimte rond de fundering zijn om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

c. Als er belangrijke hindernissen zijn, zoals smalle toegangen, bomen of heggen, moet het installatieteam van tevoren worden ingelicht. Indien extra montagetijd nodig is wegens onvoldoende ruimte, langere montageroutes of dergelijke, zal Consument daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

d. Het montageteam moet toegang hebben tot een 230V stroombron.

e. Consument dient ter plaatse te zijn en aanspreekbaar te zijn tijdens de installatie.

18.9      Voor het welzijn van de materialen behoudt THD zich het recht voor om de montage uit te stellen in geval van slechte weersomstandigheden. Elk uitstel van de planning zal met Consument worden overeengekomen.

18.10  Om veiligheidsredenen mogen alleen originele onderdelen die bij THD zijn gekocht, worden gemonteerd of ingebouwd.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE BESTELLING EN BEWERKING VAN HOUTPRODUCTEN

Artikel 19 Natuurlijke processen en – eigenschappen

19.1      Hout is een natuurproduct, hetgeen met zich meebrengt dat er sprake is van natuurlijke processen, als ook van het feit dat hout eigenschappen heeft waardoor de afbeeldingen op de website zullen afwijken van het uiteindelijke product dat bij de Consument zal worden geleverd. THD garandeert dat de houtproducten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

19.2      THD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke aanpassing van het geleverde houtproduct die optreedt als gevolg van de onder 18.1 bedoelde natuurlijke processen en de natuurlijke eigenschappen van het hout, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – de volgende processen en eigenschappen worden begrepen:  

a.       kleurverschil en vergrijzing;

b.       werking van het hout (uitzetten, krimpen en scheuren);

c.       naden, kwasten, vlammen en noesten;

d.       zoutvlekken,

e.       hars en gom;

f.        bloeden;

g.       kernhout en splint;

h.       ruwe plekjes en randen;

i.         pinholes;

j.         schimmel en blauwe plekken.

 

Artikel 20 Op maat gemaakte houtproducten

20.1      Op maat gemaakte houtproducten kunnen niet worden geretourneerd.

20.2      Consument is zich ervan bewust dat er bij het geven van een opdracht om een bepaald houtproduct in delen te verzagen, zaagverlies zal optreden, zodat de som van de delen kleiner zal zijn dan het product in haar oorspronkelijke, onverzaagde staat. Het is aan Consument zelf hiermee rekening te houden. THD is voor (de gevolgen van) het zaagverlies niet aansprakelijk.

20.3      Consument is aansprakelijk voor het correct aanleveren van de maatvoeringen in millimeters en een duidelijke tekening.

20.4      THD is steeds bevoegd zaagwerk te weigeren. Zij zal Consument daarvan op de kortst mogelijke termijn op de hoogte stellen.

20.5      THD bericht Consument in het geval van een opdracht tot uitvoering van zaagwerk wat de levertijd zal zijn. Deze levertijd is evenwel indicatief en kan afwijken.

20.6      THD is bevoegd te bepalen welke machines en/of werktuigen worden gebruikt voor het uitvoeren van de zaagopdracht om tot het meest optimale eindresultaat te komen.

 

Het is ook mogelijk om deze algemene voorwaarden te downloaden als PDF. Dit kan door hier te klikken.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1          Op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tuin Hout Discount Hoogervorst v.o.f. (KvK 28102473), hierna ‘THD’, en een Klant zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing. Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

1.2          De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met THD, voor de uitvoering waarvan door THD derden worden betrokken.

1.3          De toepasselijkheid van inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden van de Klant op bestaande of toekomstige aanbiedingen, offerten en overeenkomsten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4          Deze algemene voorwaarden worden alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal THD voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.5          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.6          Ook indien THD niet steeds naleving van de algemene voorwaarden verlangt of heeft verlangd, verliest zij nimmer het recht om naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.

1.7          Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. THD en Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.8          Onderhavige voorwaarden vervangen alle voorgaande versies van de algemene voorwaarden van THD.

 

Artikel 2 Begripsbepalingen en definities

In de algemene voorwaarden van en de overeenkomsten met THD wordt  verstaan onder:

a.              Dag: kalenderdag.

b.              Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat Klant of THD in staat stelt om informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

c.              Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst die tussen Ondernemer en Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

d.              Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

e.              THD: de vennootschap onder firma Tuin Hout Discount Hoogervorst v.o.f., t.h.o.d.n. THD Hoogervorst, THD en Tuin Hout Discount, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28102473, die producten en/of diensten op afstand aan Klant aanbiedt.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1          De offertes van THD zijn 30 (dertig) dagen geldig, tenzij schriftelijk – waaronder begrepen op de offerte - een afwijkende termijn voor aanvaarding is vermeld. Aanbiedingen gedaan onder het gelijktijdige voorbehoud van goedkeuring door de directie zijn in alle gevallen vrijblijvend, totdat THD het bestaan van die goedkeuring schriftelijk heeft bevestigd.

3.2          De in aanbiedingen en offertes van THD genoemde bedragen zijn inclusief BTW en andere door de overheid verplicht gestelde heffingen en bijdragen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3          De in aanbiedingen en offertes van THD genoemde bedragen zijn gesteld in Euro (€), tenzij uitdrukkelijk een andere munteenheid is vermeld.

3.4          Klant is bij de minste twijfel over de juistheid van de aanbieding of offerte, verplicht deze ter verificatie aan THD voor te leggen. THD kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en verschrijvingen in aanbiedingen en offertes.

3.5          De overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding of offerte van THD is aanvaard door Klant en deze aanvaarding THD heeft bereikt. THD verlangt in alle gevallen dat de gesloten overeenkomst schriftelijk wordt vastgelegd.

3.6          Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal THD aan Klant onverwijld en langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd door THD, kan Klant de overeenkomst ontbinden.

3.7          Voor het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft THD passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal THD daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.8          Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door THD meer wordt gepresteerd dan schriftelijk of mondeling is overeengekomen. Meerwerk wordt te allen tijde schriftelijk overeengekomen.

3.9          THD is te allen tijde gerechtigd bij de uitvoering van overeenkomsten derden te betrekken. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.

3.10      Indien aanbiedingen en offertes (mede) zijn gebaseerd op de kostprijs van goederen en diensten van derden en deze kostprijs binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst als gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen wordt verhoogd, behoudt THD zich het recht voor het bedrag van de verhoging in rekening te brengen bij Klant.

 

Artikel 4 Prijs, facturering en betaling

4.1          Na acceptatie van de offerte en de totstandkoming van de overeenkomst tussen THD en Klant, worden een orderbevestiging en een factuur opgemaakt door THD en verzonden aan Klant. De  factuur bevat onder meer de betalingsgegevens en -condities.

4.2          Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na orderdatum, op een door THD aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door THD aangegeven.

4.3          Indien THD en Klant overeen zijn gekomen dat de factuur levering wordt voldaan, dient Klant op het moment van levering aanwezig te zijn, teneinde de betaling te voldoen aan THD. De levering wordt eerst na betaling overgedragen aan Klant.

4.4          Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4.5          Bij niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, dan wel een daarvoor in de plaats gekomen regeling, alsmede de kosten voor advocaten, deurwaarders en/of incassobureaus. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de Klant worden verhaald. De Klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.6          THD heeft het recht de door Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.7          Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6) van het Burgerlijk Wetboek is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4.8          THD heeft in alle gevallen het recht om voor levering van diensten en producten betaling vooraf te bedingen.

4.9          Indien een product is besteld kunnen per order extra kosten in rekening worden gebracht ter zake van de verzending en/of administratie.

4.10      Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan THD verschuldigde.

 

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1          THD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2          De levering van zaken, dan wel de verrichting van werkzaamheden zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, tenzij anders is overeen gekomen.

5.3          Voor de levering van zaken heeft te gelden dat deze, zodra de bestelling van Klant compleet is, in overleg met Klant zal worden ingepland. THD fungeert in geen enkel geval als opslag of depot voor de bestelling van Klant wanneer deze compleet is. Klant dient ervoor zorg te dragen dat hij de levering kan ontvangen, ofwel op zijn eigen locatie, ofwel op een elders schriftelijk door hem aan te wijzen locatie.

5.4          Alle data en termijnen zijn streefdata en -termijnen, tenzij uitdrukkelijk een vaste datum of termijn overeen is gekomen.

5.5          Het uitgangspunt is dat de volgens de offerte bestelde zaken in één keer worden afgeleverd bij Klant. THD is evenwel gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren wanneer het leveren conform de eerste volzin van dit artikellid niet mogelijk is binnen een redelijke termijn.

5.6          Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of op aangeven van Klant, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor de inhoud van de overeenkomst. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.7          THD behoudt zich het recht voor om een gewijzigde of aangevulde overeenkomst pas uit te voeren nadat de Klant zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de nieuwe voorwaarden.

5.8          Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij THD tot het moment van bezorging aan Klant of een vooraf aangewezen en aan THD bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Wijzigen of annuleren

6.1          Het wijzigen of annuleren van reeds geplaatste bestellingen is kosteloos mogelijk tot 72 (tweeënzeventig) uur voorafgaand aan de ingeplande leverdag, waarbij het tijdstip 08.00 uur op de dag van levering leidend is voor de bepaling van het uiterst mogelijke moment van wijziging of annulering.

6.2          Indien binnen de onder artikel 6.1 genoemde termijn een bestelling wordt gewijzigd of geannuleerd, dient Klant hiervoor wijzigings- of annuleringskosten te voldoen aan THD ter hoogte van € 90,75 (incl. BTW) , tenzij THD en Klant hierover iets anders overeen komen.

6.3          Niettegenstaande het bepaalde in artikel 6.2 is Klant de kosten van de ingeplande levering verschuldigd indien als gevolg van een te late wijziging of annulering van de bestelling de ingeplande levering geen doorgang kan vinden, althans geen doorgang kan vinden op de wijze zoals de levering reeds was ingepland. Ook de kosten van een nieuw in te plannen levering zijn voor rekening van Klant.

6.4          Bestellingen betreffende op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten kunnen niet worden gewijzigd of geannuleerd.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1          Alle door THD in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van THD totdat de Klant alle verplichtingen uit de met THD gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

7.2          Door THD geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Klant is niet bevoegd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

7.3          Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van THD veilig te stellen.

7.4          Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om THD daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.5          Voor het geval THD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan THD en door THD aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van THD zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8 Onderzoek, klachten, retour en reclamering

8.1          Klant is gehouden het geleverde product te onderzoeken op gebreken, onmiddellijk na ontvangst. Klant onderzoekt daarbij of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst. Eventuele gebreken dienen binnen 48 (achtenveertig) uur na levering schriftelijk via het e-mailadres service@tuinhoutdiscount.nl aan THD te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor een onjuiste of onvolledige levering.

8.2          THD onderzoekt een tijdig ingediende klacht. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dan zal THD de zaak vervangen, herstellen of vergoeden. In geval van vervanging van een zaak wordt THD eigenaar van de vervangen zaak.

8.3          Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en diensten, althans hetgeen waartoe hij THD opdracht gegeven heeft.

8.4          Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Hetzelfde geldt in het geval dat de klacht haar oorzaak vindt in nalatigheid van Klant.

8.5          In geval van een ongegronde klacht komen de kosten van onderzoek en verzending voor rekening van Klant.

8.6          Indien tussen THD en Klant is komen vast te staan dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal THD de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van THD, vervangen of zorgdragen voor herstel.

8.7          In het geval de te retourneren producten worden opgehaald door THD, althans door een door haar in te schakelen derde, dient Klant ervoor zorg te dragen dat de producten klaar liggen op een door THD aangewezen plek. Indien Klant dit nalaat, zijn de kosten die dit met zich meebrengt, inclusief de kosten van een tweede retourrit, voor rekening van Klant.

8.8          Op maat gemaakte of op verzoek van Klant aangepaste producten kunnen niet worden geretourneerd.

8.9          Overige producten kunnen – mits in ongebruikte en originele staat – binnen 7 (zeven) dagen na levering worden geretourneerd. Kosten van verzending en retour komen voor rekening van Klant, tenzij partijen iets anders overeenkomen.

8.10      Klant is verplicht de retourzending deugdelijk op te slaan en zich ten aanzien van de te retourneren zaken als goed huisvader te gedragen, zodat hieraan geen schade ontstaat.

 

Artikel 9 Niet-nakoming, opschorting en ontbinding

9.1          In geval van niet (tijdige) betaling heeft THD het recht om nog te leveren prestaties op te schorten totdat Klant zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om, na ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden. 

9.2          Zonder nadere ingebrekestelling heeft THD het recht alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren en/of tot opschorting van haar verplichtingen, onverminderd het recht om een schadevergoeding te vorderen, wanneer:

a. Klant in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt, of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;

b. Klant komt te overlijden;

c. Klant zijn onderneming stil legt, beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming;

d. Klant in strijd handelt met de overeenkomst;

e. ten laste van Klant beslag wordt gelegd.

9.3          Indien een van de in dit artikel genoemde gevallen zich voordoet, blijven de rechten op nakoming in stand. Ook kan THD niet aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van een schadevergoeding.

9.4          Klant is verplicht THD te melden wanneer niet-nakoming van de overeenkomst dreigt.

9.5          Bij de beëindiging van een overeenkomst tussen THD en Klant zullen rechten, plichten en activiteiten ophouden te bestaan.

 

 Artikel 10 Garanties

10.1      THD garandeert dat geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die  daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Ten aanzien van de levering van houtproducten wordt ter aanvulling op dit artikel nadrukkelijk verwezen naar de artikelen 18 en 19 van deze algemene voorwaarden.

10.2      Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van normale slijtage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag, onjuist onderhoud of zelfherstel. De garantie vervalt ook indien de gegarandeerde zaken zijn aangepast of gewijzigd.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1      Indien THD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2      THD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat THD is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens en/of informatie.

11.3      THD is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van THD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan THD toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4      Indien THD aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van THD beperkt tot directe schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming tot een maximum van de overeengekomen prijs voor het geleverde product of dienst, waarbij periodieke premies bij elkaar worden opgeteld voor de duur van maximaal één jaar.

11.5      De aansprakelijkheid van THD is in alle gevallen per geval afzonderlijk steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in ieder voorkomend geval. De aansprakelijkheid van THD veroorzaakt door derden die door haar zijn ingeschakeld is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat op die derde kan worden verhaald.

11.6      THD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7      Klant vrijwaart THD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan THD toerekenbaar is.

11.8      Indien THD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden THD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is THD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van THD en derden daardoor ontstaan, komen volledig voor rekening en risico van de Klant.

11.9      THD is niet aansprakelijk voor de kosten van door Klant ingeschakelde derden wanneer de geleverde producten om welke reden dan ook door Klant aan THD worden geretourneerd.

11.10  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van THD of de bij THD werkzame personen.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1      THD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop THD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor THD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder vallen onder meer situaties van oproer, oorlog, overheidsbemoeiingen, binnenlandse ongeregeldheden of opstand, stakingen, werkonderbrekingen of uitsluitingen, brand, ontploffing, transportvertragingen, apparatuur uitval, ongelukken, weersgesteldheden en meer in het algemeen al die gebeurtenissen die buiten de wil en/of schuld van THD verdere uitvoering van het werk tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder overmacht wordt ook verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personeel en/of materiaal, waarvan THD zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van  THD kan worden verwacht. Een beroep op overmacht kan door THD worden gedaan voor, tijdens en na de periode waarin THD zich op grond van de overeenkomst heeft verbonden.

12.3      Indien zich een situatie van overmacht voordoet is THD gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Klant. THD kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden staken en haar verplichtingen uit de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden opschorten.

12.4      Voor zover THD ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is THD gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13 Privacy

13.1      Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor THD van groot belang. THD zal er alles aan doen om de privacy van Klant zoveel als mogelijk te waarborgen. Hierbij houdt THD zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

13.2      THD zorgt ervoor dat de informatie/gegevens die aan haar worden verschaft vertrouwelijk zullen worden behandeld.

 

Artikel 14 Contact

Het contact tussen Klant en THD verloopt via een of meer door THD aangewezen contactpersoon of -personen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht, de taal en geschillen

15.1      Op alle rechtsbetrekkingen waarbij THD partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2      De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van THD in Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft THD het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3      Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

15.4      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 16

16.1      THD draagt ofwel zelf zorg voor de levering aan Klant, ofwel er wordt gebruik gemaakt van een derde vervoerder. Waar in dit artikel wordt gesproken over THD, dient evenwel te worden gelezen ‘of een door haar ingeschakelde derde’.

16.2      THD voert levering uit op basis van de door de Klant verstrekte informatie en gegevens. De Klant draagt zorg voor correcte en tijdige aanlevering van de informatie en gegevens waarvan THD aangeeft of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Klant informeert THD in ieder geval of de loslocatie bereikbaar is voor een vrachtwagen met trailer. Klant stelt THD tijdig op de hoogte van eventuele omleidingen of wegafsluitingen rondom de leverlocatie.

16.3      De levering wordt gelost naast de vrachtwagen. THD is niet verplicht de levering op het terrein van Klant te lossen.

16.4      THD zal altijd trachten de levering zo dicht mogelijk bij de door Klant gewenste locatie te lossen. Het is echter aan THD om te bepalen waar de levering het best kan worden gelost, waarbij onder andere de (on)mogelijkheden om een bepaalde plek te bereiken en de veiligheid een rol kunnen spelen.

16.5      Wanneer het ter plaatse niet mogelijk blijkt de levering op een veilige locatie en/of locatie in de buurt van de door Klant gewenste plek te lossen, kan THD beslissen de levering retour te nemen. De bezorgkosten van die geplande levering, als ook die van de nieuw te plannen levering, zijn voor rekening van Klant.

16.6      THD is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die middellijk of onmiddellijk het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien deze tekortkoming direct of indirect het gevolg is van niet correcte of niet tijdige aanlevering van de in dit artikel bedoelde informatie en gegevens. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en de gegevens niet tijdig aan THD zijn verstrekt, heeft THD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

16.7      THD streeft ernaar de bestelling van Klant in één keer te bezorgen. Indien dit niet mogelijk blijkt binnen een redelijke termijn, zal THD met Klant in overleg treden over het leveren van de bestelling in delen.

16.8      Indien de levering in delen wordt verzorgd op initiatief van THD, komen de daarmee gemoeide extra kosten voor rekening van THD. Indien dit echter gebeurt op initiatief van Klant, zijn de daarmee gemoeide extra kosten voor diens rekening.

16.9      Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop zaken in de macht van Klant worden gebracht.

16.10  Klant dient op de dag van de levering bereikbaar te zijn voor THD. Indien Klant niet bereikbaar is, en als gevolg daarvan ontstaan kosten, bijvoorbeeld wanneer daardoor de levering niet kan worden voltooid, zijn deze kosten voor rekening van Klant.

16.11  Indien THD en Klant overeen zijn gekomen dat de factuur bij levering wordt voldaan, dient Klant op het moment van levering aanwezig te zijn, teneinde de betaling te voldoen aan THD. De levering wordt eerst na betaling overgedragen aan Klant. Indien Klant niet aanwezig kan zijn bij de levering, dient de factuur uiterlijk 24 (vierentwintig) uur voorafgaand aan de dag van de levering op de rekening van THD te zijn bijgeschreven, bij gebreke waarvan de levering zal worden geannuleerd en de kosten daarvan, als ook de kosten voor de nieuwe levering, voor rekening zijn van Klant.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE MONTAGE VAN BESTELDE PRODUCTEN

Artikel 17

17.1      TDH biedt Klant de mogelijkheid de door hem bestelde te laten monteren. THD schakelt hiervoor de hulp van derden in. Klant dient bij het plaatsen van de bestelling aan te geven dat hij gebruik wil maken van deze montageservice.

17.2      Indien Klant gebruik wenst te maken van de montageservice, zal binnen 30 (dertig) dagen na het plaatsen van de bestelling contact door THD worden opgenomen teneinde een afspraak te maken om de uit te voeren werkzaamheden door te nemen.

17.3      Aansluitend op deze afspraak ontvangt Klant binnen 7 (zeven) dagen een offerte ter zake van die werkzaamheden. Deze offerte is 30 (dertig) dagen geldig en dient binnen die termijn schriftelijk te worden geaccepteerd via het e-mailadres offerte@tuinhoutdiscount.nl.   

17.4      Na het accepteren van de offerte worden de afgesproken producten besteld en geleverd bij Klant. Wanneer duidelijk is wanneer de producten geleverd worden, zal een datum cq zullen de data voor de montage worden ingepland. Levering en montage geschieden onafhankelijk van elkaar en derhalve - behoudens in zeldzame uitzonderingsgevallen - niet op dezelfde dag.

17.5      Voor de geleverde materialen geldt hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Wanneer de materialen niet deugdelijk zijn gecontroleerd en dit blijkt onvolledig of defect te zijn wanneer de montage start, kan dit voor aanzienlijke vertragingen zorgen.

17.6      De omvang van de dienstverlening van de montagedienst wordt bepaald door de desbetreffende montageopdracht, waarbij in ieder geval de montage van het hoofdproduct (tuinhuis, blokhut, schutting, tuindeuren of terrasoverkapping) moet worden besteld. Bovendien kan Klant de montage van accessoires bestellen.

17.7      De montage wordt uitgevoerd volgens de gebruikelijke montagevolgorde. Eventuele speciale wensen moeten altijd vooraf met het montageteam worden besproken en kunnen indien nodig apart worden besteld.

17.8      THD wijst Klant erop dat hij door het bestellen van de montagedienst instemt met de volgende punten:
a. Indien Klant geen opdracht gegeven heeft voor het plaatsen van een funderingsconstructie, moet de fundering door hem worden gebouwd. De door Klant geleverde fundering moet voor de montage, oppervlakte, horizontale ligging, gehard, droog en schoon geschikt zijn.

b. Voor de montage moet er ten minste 60 cm ruimte rond de fundering zijn om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

c. Als er belangrijke hindernissen zijn, zoals smalle toegangen, bomen of heggen, moet het installatieteam van tevoren worden ingelicht. Indien extra montagetijd nodig is wegens onvoldoende ruimte, langere montageroutes of dergelijke, zal Klant daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

d. Het montageteam moet toegang hebben tot een 230V stroombron.

e. Klant dient ter plaatse te zijn en aanspreekbaar te zijn tijdens de installatie.

17.9      Voor het welzijn van de materialen behoudt THD zich het recht voor om de montage uit te stellen in geval van slechte weersomstandigheden. Elk uitstel van de planning zal met Klant worden overeengekomen.

17.10  Om veiligheidsredenen mogen alleen originele onderdelen die bij THD zijn gekocht, worden gemonteerd of ingebouwd.

 

AANVULLENDE BEPALINGEN MET BETEKKING TOT DE BESTELLING EN BEWERKING VAN HOUTPRODUCTEN

Artikel 18 Natuurlijke processen en – eigenschappen

18.1      Hout is een natuurproduct, hetgeen met zich meebrengt dat er sprake is van natuurlijke processen, als ook van het feit dat hout eigenschappen heeft waardoor de afbeeldingen op de website zullen afwijken van het uiteindelijke product dat bij Klant zal worden geleverd. THD garandeert dat de houtproducten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

18.2      THD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke aanpassing van het geleverde houtproduct die optreedt als gevolg van de onder 18.1 bedoelde natuurlijke processen en de natuurlijke eigenschappen van het hout, waaronder onder meer – doch niet uitsluitend – de volgende processen en eigenschappen worden begrepen:  

a.       kleurverschil en vergrijzing;

b.       werking van het hout (uitzetten, krimpen en scheuren);

c.       naden, kwasten, vlammen en noesten;

d.       zoutvlekken,

e.       hars en gom;

f.        bloeden;

g.       kernhout en splint;

h.       ruwe plekjes en randen;

i.         pinholes;

j.         schimmel en blauwe plekken.

 

Artikel 19 Op maat gemaakte houtproducten

19.1      Op maat gemaakte houtproducten kunnen niet worden geretourneerd.

19.2      Klant is zich ervan bewust dat er bij het geven van een opdracht om een bepaald houtproduct in delen te verzagen, zaagverlies zal optreden, zodat de som van de delen kleiner zal zijn dan het product in haar oorspronkelijke, onverzaagde staat. Het is aan Klant zelf hiermee rekening te houden. THD is voor (de gevolgen van) het zaagverlies niet aansprakelijk.

19.3      Klant is aansprakelijk voor het correct aanleveren van de maatvoeringen in millimeters en een duidelijke tekening.

19.4      THD is steeds bevoegd zaagwerk te weigeren. Zij zal Klant daarvan op de kortst mogelijke termijn op de hoogte stellen.

19.5      THD bericht Klant in het geval van een opdracht tot uitvoering van zaagwerk wat de levertijd zal zijn. Deze levertijd is evenwel indicatief en kan afwijken.

19.6      THD is bevoegd te bepalen welke machines en/of werktuigen worden gebruikt voor het uitvoeren van de zaagopdracht om tot het meest optimale eindresultaat te komen.